top of page
برای حمایت از خارج از آمریکا
می توانید چک بنویسید و به آدرس های زیر ارسال کنید

  برای support از کانادا

  کلیسای کوه زیتون

صندوق پستی 43025، جاده Mavis

Mississauga، در L5B 4A7

  کلیسای کوه زیتون چکی به آدرس  بنویسید

  for support_cc781905-5cde-3194-bb3b-138d7555cd-Australia-138db5505-1386-1385-5-5-5-6-5-5-5-138000-1386-56-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-366565-1386555cd5cde-3190

 DOH-ABN

بانک مشترک المنافع استرالیا

BSB 062-128

شماره حساب 10926635

لطفا نام و شماره تلفن خود را روی رسید واریزی بنویسید 

برای support از نیوزلند

ABN

Westpac NZ
0313220790249000
CMTV نیوزلند

در یادداشت بررسی: ABN

لطفا نام و شماره تلفن خود را روی رسید واریزی بنویسید 

bottom of page