top of page

چشم انداز

 

 ABN بر اساس متی 24:14 است: «و این انجیل ملکوت در کل _cc781905-5cde-3194-bb3bw-ld و پس از آن همه آزموده‌ها تا 138-136-136 تمام موعظه خواهد شد. پایان خواهد آمد.»

 

  • انتشار انجیل برای هر فرد عربی، آرامی، انگلیسی و کردی.

  • رسیدن به مسیحیان اسمی با پیام دگرگون کننده انجیل.

  • بشارت دادن به مسلمانان از طریق گفتگو و گفتگو.

  • کمک به رشد معنوی بینندگان از طریق آموزش کتاب مقدس، دعا، مشاوره و تشویق.

  • ایجاد روابط با حامیان از طریق ارتباط مستمر.

  • ترویج و توسعه وحدت در بدن مسیح از طریق همکاری با فرقه های مختلف مسیحیان خاورمیانه و شمال آفریقا.

  • دادن فرصت و منابع به مردم برای رسیدن به اهداف زندگی مسیحی خود. درگیر کردن مخاطب در مسائل مختلف معنوی رشد مسیحی.

bottom of page